Plán čerpania OZ 2019/2020 Dosah
Pasovanie prvákov 100 1.roč
Skok na druhý stupeň 100 5. roč.
Vianočné tvorivé dielne 50 II.stupeň
Karneval – animačný program 100 I.stupeň
Zápis prvákov 100 1.roč
Škola v prírode – cestovné 150 I.stupeň
Olympiády a súťaže – cestovné, vstupné 700 výber
Dni športu, protidrogové, zdravej výživy 150 zapojení žiaci
Letná detská Olympiáda 50 II.stupeň
Koncoročné odmeňovanie žiakov 500 výber
Deviataci – darčeky, rozlúčkový karneval 350 9.roč.
Mikuláš 250 všetci
Knihy pre každého prváka na konci roka 150 1.roč
Rozlúčka s 1. stupňom 150 4.roč.
ŠKD – olympiády, súťaže 200 klub
MDD 500 všetci
Výtvarné pomôcky 2.stupeň – tvorivé dielne 200 II.stupeň
VVP, učebnice NJ, Prvouka, Hejného mat. 670 I.stupeň
Cestovné na reprezentáciu školy 400 výber
Vložné do súťaži, testov, projektov 520 výber
Príspevok pre stážistov-jazykových lektorov 140 II.stupeň
Vybavenie WC zásobníkmi na mydlo a toalet.papier 3500 všetci
Nákup a inštalácia bezpečnostných kamier 4000 všetci
Poplatky OZ – vedenie účtu, poštovné, zápis do zoznamu na 2%, webstránka 150 všetci
Spolu 13180