Stanovy OZ Rodičia a priatelia 6. ZŠ Zvolen

 1. Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia je  Rodičia a priatelia 6. ZŠ Zvolen  

Sídlom Občianskeho združenia je 6. Základná škola M. Rázusa 1672/3 Zvolen. Občianske združenie (ďalej len OZ) realizuje svoju činnosť v zmysle týchto stanov a zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 1. Ciele OZ

1) Cieľom združenia je realizovať a financovať iniciatívy v oblasti podpory športových a vzdelávacích aktivít žiakov, formovať vzťah žiakov k zachovávaniu kultúrnych hodnôt a k ochrane a tvorbe životného prostredia, napomáhať pri odbornom raste účastníkov výchovnovzdelávacieho procesu.

2) Pri napĺňaní cieľa občianske združenie spolupracuje so zamestnancami školy, orgánmi štátnej správy a samosprávy.

3) Poskytuje pomoc pedagogickému zboru pri organizovaní činností mimo vyučovacieho procesu spojených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou školy a jej žiakov.

4) Financuje náklady spojené s rozvojom ďalších aktivít 6. Základnej školy M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene.

III. Členstvo v OZ

1) Členstvo v združení je dobrovoľné.

2) Členmi združenia sú rodičia žiakov školy  a iné fyzické osoby staršie ako 18 rokov.

3) Členstvo vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo, písomným vyhlásením v prihláške.

4) Členstvo zaniká:

– písomným prehlásením člena o vystúpení doručeným Rade rodičov

– vylúčením člena rozhodnutím rady rodičov

– nezaplatením členských príspevkov

– úmrtím člena

– zánikom združenia.

 1. Práva a povinnosti členov OZ

1) Člen združenia má právo:

 1. a) podieľať sa na činnosti združenia
 2. b) slobodne sa vyjadrovať, obracať sa na orgány združenia s podnetmi a pripomienkami, žiadať ich o stanovisko
 3. c) voliť a byť volený do orgánov združenia
 4. d) každý člen má pri hlasovaní v orgánoch združenia 1 hlas
 5. e) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia 
 6. f) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia

 

2) Člen OZ je povinný:

 1. a) dodržiavať stanovy OZ,
 2. b) plniť uznesenia orgánov združenia,
 3. c) podieľať sa na činnosti OZ.
 4. d) platiť členské príspevky
 5. e) informácie a poznatky o OZ využívať len v prospech OZ

 

 1. Orgány občianskeho združenia

Orgánmi združenia sú:

1) členská schôdza

2) Rada rodičov 

3) predseda  a podpredseda 

4) revízna komisia

 1. Členská schôdza

Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými členmi združenia.

– schvaľuje stanovy alebo ich zmeny a doplnky

– schvaľuje výročnú správu

– schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

– volí a odvoláva Predsedu OZ

– rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením

– rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia ak nie je uvedené inak.

-zvoláva ju Predsedníctvo Rady rodičov minimálne 1 x ročne, alebo ak o to písomne požiada najmenej 1/3 členov OZ. V tomto prípade sa zasadnutie musí konať do 30. dní od podania návrhu.

 

VII. Rada rodičov 

1) Rada rodičov je výkonným orgánom OZ, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi. Riadi činnosť v období medzi členskými schôdzami OZ.

2) Rada rodičov má počet členov stanovený podľa počtu tried 6. Základnej školy M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene tak, aby jeden člen rady zvolený na triednej schôdzi zastupoval jednu triedu. Funkčné obdobie je 1 školský rok. Školský rok trvá od 01.09. jedného kalendárneho roka do 31.08. nasledujúceho kalendárneho roka. Rada rodičov sa schádza najmenej 2x za rok. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Rada rodičov je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov verejne, pričom zo zasadnutí sa spisuje zápisnica podpísaná overovateľom zápisnice. 

3) Rada rodičov hlavne:

 1. a) navrhuje predsedu OZ, ktorého volí  členská schôdza na obdobie 3 rokov,
 2. a) volí a odvoláva spomedzi svojich členov podpredsedu  a tajomníka. Ich funkčné obdobie je 1 rok,
 3. b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze,
 4. c) vypracováva správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení,
 5. d) ukladá napomenutia členovi OZ,
 6. e) rozhoduje o vylúčení člena OZ.

VIII Štatutárny orgán

1) Predseda OZ je štatutárnym orgánom združenia, je oprávnený zastupovať OZ navonok a koná samostatne.  Podpredseda je oprávnený konať na základe poverenia predsedu alebo Rady rodičov.  

 

 1. Revízna komisia

1) Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, tvoria ho 3 členovia volení Radou rodičov na obdobie 3 rokov.

2) Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s funkciou predsedu, podpredsedu  a tajomníka.

3) Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť Rade rodičov.

4) Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje Radu rodičov na nedostatky v činnosti a v hospodárení. Kontroluje dodržiavanie stanov.

 

 1. Hospodárenie združenia

1) Združenie hospodári hnuteľným aj nehnuteľným majetkom, o ktorom vedie primeranú evidenciu.

2) Zdrojmi majetku združenia sú:

 1. a) členské príspevky
 2. b) dary od fyzických a právnických osôb
 3. c) výnosy majetku
 4. d) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia
 5. e) granty od tuzemských alebo zahraničných fondov
 6. f) dotácie a príspevky od orgánov verejnej správy
 7. g) podiely zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb podľa platnej legislatívy.

3) Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu združenia. 

4) Na základe neziskovej podstaty združenia môžu byť všetky príjmy použité výhradne na podporu a dosiahnutie cieľov združenia.

 1. Zánik združenia

1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

2) Ak združenie zaniká rozpustením Rada rodičov stanoví likvidátora.

3) Pri likvidácii sa uhradia všetky záväzky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na neziskové prospešné účely.

4) Po ukončení likvidácie združenia bude Ministerstvo vnútra SR oboznámené o jeho zániku v zmysle platnej legislatívy.

XII. Záverečné ustanovenia

1) Stanovy nadobúdajú platnosť  dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

2) Stanovy môžu byť menené len písomnou formou na návrh RR a po schválení  Členskou schôdzou 2/3 väčšinou prítomných členov OZ.

 

Vo Zvolene dňa 10.1.2018